Welcome to Our Website

ความผิดร้ายแรงที่เรามักเจอในการใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูก

ชิปปิ้งจีน ราคา

ใครที่กำลังคิดว่าจะเลือกใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูก เราขอบอกเลยว่ามาอ่านบทความนี้ก่อนตัดสินใจใช้บริการจะดีกว่า เพราะบทความนี้เรามีความผิดร้ายแรงที่เรามักเจอในการใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูกมาฝากกัน ซึ่งพอคุณได้อ่านแล้วนั้นคุณอาจจะขยาดกับการใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูกนี้เลย

ความผิดร้ายแรงที่เรามักเจอในการใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูก

  • ความผิดแรก คือ การลักลอบหนีศุลกากร ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเป็นการนำเข้าหรือส่งออกของโดยที่ยังไม่ได้เสียภาษีอากร ของควบคุมการนำเข้าหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง ทั้งของที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษี รวมไปถึงของต้องห้ามหรือของต้องกำกัดก็ตาม โดยมีการกำหนดโทษผู้กระทำผิดสูงสุดไว้ คือ ให้ริบของที่ลักลอบหนีและปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคารวมภาษีอากรหรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับต่อความผิด 1 ครั้ง
  • ความผิดที่ 2 คือ การหลีกเลี่ยงภาษีอากร ในการนำเข้าและส่งออกของที่ต้องชำระภาษีอากรที่จะต้องผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง แต่ผู้กระทำผิดใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งมีโดยเจตนาที่จะไม่จ่ายค่าภาษีอากรหรือจ่ายในจำนวนที่น้อยกว่าที่ต้องจ่าย เช่น สำแดงปริมาณ น้ำหนัก ราคา หรือชนิดสินค้าเป็นเท็จ เป็นต้น ดังนั้นผู้นำเข้า-ส่งออกที่จงใจหลีกเลี่ยงภาษี จึงมีความผิดฐานสำแดงเท็จอีกหนึ่งกระทง
  • ความผิดที่ 3 คือ นำเข้าหรือส่งออกของต้องห้ามและของต้องกำกัด ของต้องห้าม คือ ของที่กฎหมายห้ามมิให้นำเข้า-ส่งออก เช่น วัตถุลามก ของที่แสดงถิ่นกำเนิดเป็นเท็จ ของละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ส่วนของต้องกำกัด คือ ของที่นำเข้า-ส่งออกได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตหรือต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลาก มีใบรับรองการวิเคราะห์หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น โทษสูงสุดของผู้กระทำผิด 1 ครั้ง คือ ให้ริบของต้องห้ามและของต้องกำกัดและปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคารวมภาษีอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือ ความผิดร้ายแรงที่เรามักเจอในการใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูกที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้ ทั้งนี้ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย