Welcome to Our Website
ความผิดร้ายแรงที่เรามักเจอในการใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูก

ใครที่กำลังคิดว่าจะเลือกใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูก เราขอบอกเลยว่ามาอ่านบทความนี้ก่อนตัดสินใจใช้บริการจะดีกว่า เพราะบทความนี้เรามีความผิดร้ายแรงที่เรามักเจอในการใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูกมาฝากกัน ซึ่งพอคุณได้อ่านแล้วนั้นคุณอาจจะขยาดกับการใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูกนี้เลย ความผิดร้ายแรงที่เรามักเจอในการใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูก ความผิดแรก คือ การลักลอบหนีศุลกากร ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเป็นการนำเข้าหรือส่งออกของโดยที่ยังไม่ได้เสียภาษีอากร ของควบคุมการนำเข้าหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง ทั้งของที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษี รวมไปถึงของต้องห้ามหรือของต้องกำกัดก็ตาม โดยมีการกำหนดโทษผู้กระทำผิดสูงสุดไว้ คือ ให้ริบของที่ลักลอบหนีและปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคารวมภาษีอากรหรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับต่อความผิด 1 ครั้ง ความผิดที่ 2 คือ การหลีกเลี่ยงภาษีอากร ในการนำเข้าและส่งออกของที่ต้องชำระภาษีอากรที่จะต้องผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง แต่ผู้กระทำผิดใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งมีโดยเจตนาที่จะไม่จ่ายค่าภาษีอากรหรือจ่ายในจำนวนที่น้อยกว่าที่ต้องจ่าย เช่น สำแดงปริมาณ น้ำหนัก ราคา หรือชนิดสินค้าเป็นเท็จ เป็นต้น ดังนั้นผู้นำเข้า-ส่งออกที่จงใจหลีกเลี่ยงภาษี จึงมีความผิดฐานสำแดงเท็จอีกหนึ่งกระทง ความผิดที่ 3 คือ นำเข้าหรือส่งออกของต้องห้ามและของต้องกำกัด ของต้องห้าม คือ ของที่กฎหมายห้ามมิให้นำเข้า-ส่งออก เช่น วัตถุลามก ของที่แสดงถิ่นกำเนิดเป็นเท็จ ของละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ส่วนของต้องกำกัด คือ […]